Oprogramowanie

Opublikowany - 02 kwie 2014 przez ArTeCOM   |  Tagi : oprogramowanie,opieka serwisowa,informatyka

Specjalizujemy siê w wykonywaniu us³ug informatycznych. Opiekujemy siê oprogramowaniem i sprzêtem w wielu firmach. Obs³ugujemy pakiety programów ProgMan, Symfonia , DGCS , PCBIZNES ( ALA, AGA, EWA ), Asseco WAPRO. Doradzamy wybór oprogramowania i prowadzimy w Szczecinie ich sprzeda¿. Nasze us³ugi informatyczne ¶wiadczymy na rzecz firm, biur rachunkowych, jednostek bud¿etowych. Wdra¿amy programy oraz prowadzimy obs³ugê posprzeda¿n± indywidualnie dopasowan± do potrzeb i oczekiwañ klientów.


Proponujemy sta³± opiekê serwisow± na warunkach wybranych przez klienta. Mamy propozycje uzale¿nione od ¶rodków przeznaczonych na informatyzacjê firmy oraz potrzeb które s± dla klienta kluczowe. Potrafimy skróciæ czas reakcji serwisu do minimum. Istotnym naszym atutem jest mo¿liwo¶æ serwisowania przez jedn± firmê ca³ej gamy oprogramowania i urz±dzeñ ( od komputera po centralê telefoniczn± , niszczarkê ).

Wiêcej »

Serwis notebooków i tabletów

 

Opublikowany - 02 kwie 2014 przez ArTeCOM   |  Tagi : notebooki,tablety,kolektory danych

Oferujemy kompleksow± obs³ugê serwisow± notebooków i tabletów ró¿nych typów i firm takich jak: Toshiba, Dell, HP, Sony, Samsung, Acer, Asus i innych.

Wymieniamy uszkodzone podzespo³y m.in. matryce, dyski, karty graficzne , zasilacze. Zanim przystêpujemy do zasadniczej naprawy przeprowadzamy wstêpn± ekspertyzê i informujemy Klienta o kosztach, aby móg³ podj±æ decyzjê co do zasadno¶ci ich poniesienia.

W razie potrzeby wystawiamy równie¿ ekspertyzy.

 


Naprawiamy tak¿e kolektory danych i komputery narêczne. Specjalizujemy siê w komputerach marki Motorola ale nie tylko. Wymieniamy ekrany dotykowe,baterie, naprawiamy elektronikê.

2045687998

Page 1 of 2 1 2 »

ArTeCOM
elektronika biurowa

Funkcjonujemy ju¿ od ponad 20 lat.
Oferujemy

  • »  Sprzeda¿
  • »  Serwis
  • »  Konserwacjê

urz±dzeñ elektronicznych.

Kontakt z nami:

Je¶li masz jakie¶ pytania zadzwoñ, napisz lub przyjd¼ do naszego salonu.

Adres: ul. Strzelecka 30-31,
                         70-381  Szczecin

Telefon: 91 43-43-876
FAX: 91 433 71-51
SIP: +48 91-885-81-83
E-mail: artecom@artecom.pl

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego fanpage na facebooku. B±d¼ na bie¿±co

Facebook      Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego fanpage na facebooku.

This template downloaded form free website templates